A. Fusies en Overnames

Voor kopers en verkopers is het van belang om juiste beslissingen te nemen bij het succesvol laten verlopen van een fusie of overname. Wij adviseren op het gebied van fiscale due diligence, financieringsstructuren en acquisitiestructuren. Ook op het gebied van het ontvlechten van structuren kunnen wij u bijstaan.

Due diligence

Voor een succesvolle overname en om latere verrassingen te voorkomen is een grondige due diligence voorafgaande aan de overname van groot belang. Als koper kunt u geen beroep doen op onvoorziene omstandigheden die later bekend worden indien u niet grondig onderzoek heeft gedaan. Als verkoper kan een vendor due diligence onaangename verrassingen voorkomen tijdens het verkoopproces.

Financieringsstructuren

Bij de financiering van over te nemen ondernemingen en daarmee gepaard gaande financieringslasten kan een goede fiscale planning leiden tot grote voordelen. In internationale structuren is het van groot belang dat niet ongewenste dubbele belastingheffing voorkomt.

Acquisitie structuren

Fiscaliteit bepaalt in veel gevallen de overnamestructuur. Het optimaliseren van de fiscale situatie dient vaak bij de overname onmiddellijk goed geregeld te worden.

Ontvlechtingen

Ook bij het uit elkaar gaan van vennoten of het staken van een samenwerking bepaalt fiscaliteit in veel gevallen de te volgen routen. Gedegen advisering is hierbij noodzakelijk.

B. Transfer Pricing

De roep om wereldwijde transparantie heeft gevolgen voor de fiscale positie van uw onderneming. Transfer pricing wordt hierdoor voor internationaal opererende bedrijven steeds belangrijker.

Door een gerichte aanpak, bieden wij u op maat gemaakte rapporten welke het beste passen bij de bedrijfsvoering van uw onderneming. Indien u vooraf zekerheid wenst over de te hanteren prijzen, kunnen wij dit proces met de belastingdienst begeleiden. Ook kunnen wij u van dienst zijn, als u met de belastingdienst een probleem heeft over de gehanteerde verrekenprijs.

Financieringsmaatschappijen

Door optimaal gebruik te maken van belastingverdragen kan een internationaal gunstige financieringsstructuur opgezet worden. Door een totaal lagere belastingdruk houdt u meer financiële ruimte.

Licentie activiteiten en Royalty maatschappijen / Intellectueel eigendom

Als u intellectuele eigendommen en licenties heeft ontwikkeld,  krijgt u direct te maken met belastingen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan afschrijvingen, de hoogte van licentievergoedingen of de ingehouden bronbelasting bij royaltyvergoedingen uit het buitenland. Door een juiste structuur op te zetten, kunt u de totale belastingdruk reduceren.

Denkt u bij de heffing van vennootschapsbelasting bijvoorbeeld aan toepassing van de innovatie box, een regeling die voorziet in een sterk verlaagd belastingtarief voor voordelen uit zelf voortgebrachte immateriële activa.

C. Loonbelasting

Gemotiveerde werknemers zijn van groot belang voor uw onderneming. Door uw personeels- en loonadministratie zo in te richten, kunt u hen op de meest optimale fiscale manier belonen. Daarnaast speelt dit een steeds belangrijkere rol in de hedendaagse bedrijfsvoering. Door de administratie goed in te richten, kunt u financiële risico’s beperken. Dat draagt bij aan de continuïteit en groei van uw onderneming. Het is ook van belang om constant op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen.

Werknemersparticipaties

Werknemersparticipaties verkleinen de kans dat talenten opstappen en bindt hun meer aan de onderneming. Door gebruik te maken van de wettelijke en fiscale mogelijkheden, wordt het voor u als werkgever aantrekkelijker om talent aan uw onderneming te binden. Vooral voor bedrijven in de High Tech Industrie kunnen werknemersparticipaties de sleutel tot een succesvolle onderneming zijn.

Buitenlandse werknemers

Indien u in niet in Nederland de geschikte werknemer kunt vinden maar wel in het buitenland, kan de 30% regeling de werknemer overhalen om voor u te komen werken. De kern van deze regeling is dat de werknemer 30% van zijn salaris krijgt uitbetaald zonder heffing van belasting. Deze 30% is een tegemoetkoming in de extra kosten die gemaakt worden voor reis- en verblijfkosten. De 30% is echter wel aan voorwaarden verbonden.

Internationaal sociaal verzekeringsrecht

Bij grensoverschrijdend ondernemen en werken is het belangrijk om te weten in welk land u of uw werknemer sociaal verzekerd is. Niet alleen om te bepalen in welk land er recht bestaat op sociale voorzieningen, maar ook om te bepalen wat de kosten hiervan zijn. Elk land financiert immers op een andere wijze zijn sociale voorzieningen.

Loonbelasting quick scans

Met een loonbelasting quick scan laat u onderzoeken of u als ondernemer risico’s loopt met betrekking tot uw verplichtingen op het gebied van de loonbelasting en premieheffing sociale verzekeringen. Het niet op orde hebben van uw salarisadministratie kan voor de Belastingdienst reden zijn om naheffingsaanslagen op te leggen die veelal gepaard gaan met boetes van minimaal 25%. Omdat belastingcontroles veelal meerdere jaren bevatten, kan dit leiden tot nare financiële verrassingen.

Tax Control Framework

De werkkostenregeling zet het regime van vrije vergoeding en verstrekkingen die aan werknemers kunnen worden gegeven helemaal op zijn kop. De werkkostenregeling is verplicht. Met een juiste toepassing van de WKR kunt u uw werknemers optimaal belonen.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 verplicht ingegaan. Daarmee zijn de spelregels voor een vrije vergoeding en verstrekkingen aan uw werknemers flink veranderd. In onze memo leest u de belangrijkste veranderingen.

D. Structureringen

Investeringsfondsen

Bij een investeringsfonds (zoals beleggingsfondsen en private equity fondsen) spelen vele fiscale aspecten een rol. Van belang is onder andere de juiste fiscale structurering van investeringsfondsen. Bij het opzetten van de structuur wordt onder andere aandacht besteed aan de rechtsvorm en de vestigingsplaats. Daarnaast kan aandacht worden besteed aan het fiscaal optimale beloningsmodel van de fondsmanagers.

Vastgoed

Bij het verwerven, beheren en afstoten van vastgoed kunnen wij adviseren over belangrijke fiscale aspecten. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan een juiste structuur ter voorkoming van overdrachtsbelasting of btw. Ook dient aandacht te worden besteed aan niet-fiscale aspecten zoals de financiering of de wijze waarop een zo goed mogelijk rendement met het vastgoed kan worden behaald.

Financieringsinstrumenten

Bij het aantrekken van financiering kunnen verschillende financieringsinstrumenten geschikt zijn. De fiscale consequenties van de gebruikte financieringsinstrumenten verschillen. Voordat tot het aantrekken van financiering wordt overgegaan moet daarom aandacht worden besteed aan deze verschillende fiscale consequenties. Hiermee wordt voorkomen dat u een financieringsinstrument gebruikt met nadelige fiscale consequenties zoals bijvoorbeeld een renteaftrekbeperking.

E. Grensoverschrijdende transacties

Royalty structuren

Nederland is een aantrekkelijke locatie om IP binnen internationale structuren te exploiteren. De verschillende verdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen leiden in veel gevallen tot vermindering van bronbelasting die door andere landen worden geheven op de royalty betalingen. Tevens kan met de Belastingdienst de fiscale behandeling van de royalty stroom worden afgestemd waardoor voorafgaande zekerheid verkregen kan worden over de belastingdruk.

Financieringsstructuren


Nederland is een aantrekkelijke locatie om financieringsactiviteiten binnen internationale structuren te laten plaatsvinden. De verschillende verdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen leiden in veel gevallen tot vermindering van bronbelasting die door andere landen worden geheven op de rente betalingen. Tevens kan met de Belastingdienst de fiscale behandeling van de rente stroom worden afgestemd waardoor voorafgaande zekerheid verkregen kan worden over de belastingdruk.

Houdstervennootschappen

Nederland is een aantrekkelijke locatie om houdsteractiviteiten binnen internationale structuren te laten plaatsvinden. De verschillende verdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen leiden in veel gevallen tot vermindering van bronbelasting die door andere landen worden geheven op de dividendbetalingen. Daarbij biedt de Nederlandse belastingwet onder voorwaarden toepassing van de deelnemingsvrijstelling waardoor een volledige vrijstelling van belastingheffing kan worden verkregen op de dividend ontvangsten.

F. Innovatie

Door gebruik te maken van onderstaande fiscale regelingen, is het mogelijk om aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren.  De WBSO verlaagt de productiekosten en de innovatie box en de R&D aftrek geven een besparing op de verschuldigde belasting. Door deze faciliteiten te combineren houdt u meer financiële middelen over voor innovatie.

Het is overigens een misvatting dat alleen ondernemers in de High Tech industrie in aanmerking komen voor onderstaande regelingen. Ook alledaagse innovaties die u als ondernemer doet, kunnen in aanmerking komen.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden (“WBSO”) biedt vennootschappen voor werknemers die S&O werkzaamheden ontplooien een aanzienlijke korting op de af te dragen loonbelasting.

Innovatie box

De innovatie box biedt bedrijven een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van effectief 5% in plaats van het reguliere tarief van 25%.

R&D Aftrek

De Research & Development Aftrek (“RDA”) is een additionele belastingaftrek in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting ter hoogte van 54% (percentage 2013), berekend over bepaalde kwalificerende R&D kosten.

G. Inkomstenbelasting

Aanmerkelijk belang

Indien u 5% of meer aandelen bezit in een vennootschap, heeft u een aanmerkelijk belang. Een aanmerkelijk belang heeft zowel voor- als nadelen. Door u goed te laten adviseren welke mogelijkheden u heeft, kan dit aanzienlijke voordelen opleveren. Bij een emigratie of immigratie is dit zeker van toepassing.

Sporters en artiesten

Bent u artiest buiten loondienst? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de artiestenregeling. Onder deze regeling brengt u geen BTW in rekening over uw inkomsten; de btw over uw uitgaven mag u dan ook niet aftrekken. U kunt kiezen voor de artiestenregeling indien u voldoet aan een aantal voorwaarden: u brengt nooit btw in rekening, u maakt geen gebruik van een Verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) of een Verklaring arbeidsrelatie directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga), en uw optredens vinden in Nederland plaats.

Monumentenpanden

Indien u een monumentale woning bezit, heeft u de mogelijkheid om gemaakte onderhoudskosten af te trekken. Indien u zou besluiten om uw monumentale grondig  te gaan verbouwen,  is het raadzaam om eerst contact te zoeken met ons. Wij maken vooraf een beraming  van de aftrekbare onderhoudskosten en stemmen dit af met de Belastingdienst.  Dit voorkomt nare discussies achteraf. Ook kunnen wij u helpen met de aanvraag van diverse subsidies en het aanvragen van leningen bij het Restauratiefonds.

H. Procespraktijk

Ondanks het horizontale toezicht dat de belastingdienst bij steeds meer ondernemers wenst in te voeren, kunt u toch in geschil raken met de Belastingdienst. Dit kan u ook als privé persoon overkomen. De Belastingdienst heeft de nodige expertise in haar organisatie maar is daarbij wel gebonden aan regels. Door ons hoge kennisniveau van belastingrecht gecombineerd met de kennis van de regels, heeft u een grote kans op een succesvolle uitkomst.

I. Internationaal

Verdragenrecht

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten die ten doel hebben te voorkomen dat u over in het buitenland behaalde inkomsten dubbel belasting moet betalen, zowel in Nederland als in het buitenland. De verdragen bepalen in welk land de inkomsten mogen worden belast en voor inkomsten die in het buitenland mogen worden belast, de wijze waarop Nederland vervolgens een vermindering van de eigen belasting toestaat.

EU recht

Nederland heeft ook een aantal belastingregels ingevoerd die zijn gebaseerd op wetgeving in EU-verband. Deze regels voorzien met name in het wegnemen van fiscale belemmeringen voor investeringen in andere EU-lidstaten. Een sprekend voorbeeld is de mogelijkheid van uitstel van winstneming in het geval van grensoverschrijdende fusies. In een aantal gevallen heeft Nederland ook zijn belastingregels moeten aanpassen (of zal dat nog moeten doen) naar aanleiding van uitspraken van het Europese Hof van Justitie in gevallen waarin sprake was van verboden discriminatie tussen enerzijds, de wijze van belastingheffing in puur nationale verhoudingen en anderzijds de wijze van belastingheffing bij grensoverschrijdende investeringen binnen de Europese Unie.     

Nederlands internationaal recht

In Nederland gaat internationaal recht, recht dat is vastgelegd in verdragen waarbij Nederland partij is en besluiten van internationale organisaties, boven het nationale recht. Dat geldt ook voor het belastingrecht. Met andere woorden voor zover het nationale belastingrecht in strijd is met het internationale recht, dient het nationale recht te wijken. Kennis van het internationale recht is daarom van imminent belang bij het bepalen van uw rechtspositie.

J. Aangiften

Wij bieden compliance-diensten aan voor alle soorten belasting waaraan een rechtspersoon of natuurlijke persoon dient te voldoen. Wij hanteren hierbij het four-eyes principle.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van in Nederland gevestigde of naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen. Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een B.V. of N.V., dan moet u voor uw onderneming jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting doen. In een aangifte vennootschapsbelasting kunnen fiscale correcties als de deelnemingsvrijstelling, de innovatie box en investeringsaftrek worden toegepast.

De deelnemingsvrijstelling beoogt dubbele belasting te voorkomen door deelnemingswinsten vrij te stellen van vennootschapsbelasting, zodat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, niet nog een keer wordt belast bij de moedervennootschap. Wat betreft de innovatie box kan gelden dat indien activiteiten vernieuwend zijn, de winst uit deze activiteiten bij een aangifte vennootschapsbelasting mogelijk ondergebracht worden in een speciale tarief box genaamd de innovatie box.

Onze belastingadviseurs weten exact hoe uw fiscale positie te versterken en wij geven u graag advies omtrent uw vennootschapsbelastingaangifte.

Inkomstenbelasting

Over uw inkomsten betaalt u inkomstenbelasting. Vaak hebt u ook recht op aftrekposten en heffingskortingen.

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan moet u aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers doen. In uw aangifte wordt uw winst uit de onderneming vermeld. Als ondernemer heeft u tevens mogelijk recht op een aantal fiscale aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling en investeringsaftrek.

Woont u buiten Nederland, met inkomsten uit of bezittingen in Nederland, dan geldt de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht en moet u in Nederland aangifte doen. Indien u voldoet u aan de voorwaarden van deze regeling, dan hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland.

Graag verstrekken we fiscale adviezen met betrekking tot uw inkomstenbelastingpositie en stellen we verder onder andere aangiften inkomstenbelasting voor zowel particulieren als ondernemers op,  vragen belastingtoeslagen aan en verzoeken  we al dan niet om voorlopige teruggaven.

Loonbelasting

Als u werknemers in dienst heeft, moet u loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. U bent als werkgever verplicht om voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen samen in één keer, meestal maandelijks, elektronisch aangifte te doen: de zogenaamde loonaangifte.

Op de loonaangifte vermeldt u hoeveel loonbelasting en premies u moet afdragen. Dit bedrag moet u meteen betalen. De aangifte is bedoeld voor al uw werknemers tegelijk, zodat u niet voor iedere werknemer apart aangifte hoeft te doen.

U kunt uw aangifte door ons laten verzorgen, zodat deze op tijd en op de juiste wijze verstuurd wordt naar de Belastingdienst, wij houden hierbij rekening met zaken zoals eindheffingen op de bestelauto’s, de feestdagengeschenken en subsidies die via de aangifte loonbelasting lopen.

Salarisadministratie

Een juiste salarisadministratie kan in de praktijk lastig zijn en veel tijd in beslag nemen. Bovendien maken allerlei wijzigingen in premies en cao’s het speelveld niet bepaald makkelijker. Daarbij opgeteld verwachten uw medewerkers een adequate gang van zaken wat betreft hun salaris en dient u probleemloos in te kunnen gaan op diverse vragen. Ditzelfde geldt uiteraard in het geval dat de fiscus (onverwacht) met bepaalde vraagstukken komt omtrent de samenhangende verplichtingen wat betreft salariëring. In dit kader helpen wij u graag verder met uw salarisadministratie zodat u meer tijd en focus kunt leggen op de onderneming.

BTW

Als ondernemer wordt u voortdurend geconfronteerd met diverse (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van de btw. Wet- en regelgeving veranderen continu en een breed scala aan diensten wordt steeds meer via het internet aangeboden. Uiteraard wordt elke branche getypeerd door haar eigen kenmerken, verwikkelingen en kwesties. Vanzelfsprekend kunnen we u hierbij dan ook ondersteunen door middel van het algeheel in kaart brengen van uw btw-positie om op deze wijze tot een deskundige en innovatieve oplossing te komen. Daarbij geldt tevens dat het bespreken van uw situatie ervoor kan zorgdragen dat de juiste btw wordt berekend en dat u op deze manier aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen. Onze adviseurs zijn op dit vlak graag bereid u van verdere uitleg te voorzien.

Dividendbelasting

Dividenden, oftewel winstuitkeringen, afkomstig van Nederlandse vennootschappen zijn in het algemeen onderworpen aan een tarief van 15% dividendbelasting. Deze 15% dividendbelasting wordt in mindering gebracht op het uitgekeerde dividend zodra deze wordt uitbetaald en wordt direct afgedragen aan de fiscus. Voor een particuliere aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap is het mogelijk om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de inkomstenbelasting. In het geval dat de aandeelhouder een vennootschap is, kan het zelfs onder omstandigheden zo zijn dat dat de dividend betalende vennootschap helemaal geen dividendbelasting hoeft in te houden en af te dragen, maar is vrijgesteld als gevolg van de deelnemingsvrijstelling. Wij adviseren u daarom graag omtrent de gang van zaken wat betreft de dividendbelasting om tot een zo optimaal mogelijke uitkomst te kunnen komen.

FATCA

De Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) is in maart 2010 geïntroduceerd in de Verenigde Staten en heeft als doel het minimaliseren van belastingontwijking en -ontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen. Zowel financiële instellingen alsmede niet-financiële instellingen en particulieren bereiden zich sinds de introductie van FATCA voor op de mogelijke gevolgen van deze Amerikaanse wetgeving. FATCA is vooral gericht op financiële instellingen, maar ook niet-financiële instellingen wereldwijd kunnen geraakt worden door FATCA. In dit kader kunnen onder andere banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, wellicht een aantal vragen stellen aan u. Voor meer informatie of assistentie, kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.